Privacy

Takeda Belgium CVA (hierna « Takeda ») hecht veel belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer in het algemeen. In deze Policy omschrijft Takeda op welke manier ze uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en beschermt. Het verzamelen gebeurt met behulp van deze website alsook op andere manieren, die hieronder worden beschreven.
Door uw persoonsgegevens op deze website in te geven aanvaardt u de voorwaarden van deze Policy.

Uw persoonsgegevens
Op bepaalde plaatsen op deze site, alsook op andere manieren (door ons bv. emails of brieven te sturen die uw persoonsgegevens bevatten), bezorgt u ons bepaalde gegevens die u identificeren of op basis waarvan wij u kunnen identificeren. U geeft ons de toestemming om deze gegevens te gebruiken en om alle gegevens die u ons op verschillende wijzen bezorgt of waarvan wij kennis hebben via andere bronnen, waaronder publieke bronnen, op te nemen in onze databank zodat wij beschikken over een volledige databank.
Wij maken eveneens gebruik van cookies (door gegevens te registreren tijdens het gebruik van de website door middel van een web browser), die ons nuttige gegevens verstrekken omtrent het gebruik van onze website en haar pagina’s, de aangewende talen, statistieken omtrent het gebruik e.d.. U kunt het gebruik van cookies weigeren door dit aan te geven op de site.

Ons gebruik van uw persoonsgegevens
Wij kunnen uw gegevens voor alle nuttige doeleinden gebruiken, met name:

 • voor de redenen waarvoor u ons precies toegang geeft tot uw persoonsgegevens (het antwoorden op precieze vragen, uw deelname aan vragenlijsten en andere projecten op de site, financiële redenen (betalingen, boekhouding,…), het uitvoeren van contracten tussen ons enz.);
 • voor statistische doeleinden en voor onderzoek en ontwikkelingen met behulp van gegevens op onze site;
 • voor informatieve en publicitaire doeleinden met betrekking tot bepaalde producten en diensten, binnen het wettelijke kader;
 • om onze wettelijke en reglementaire verplichtingen na te komen;
 • in het kader van promotionele berichten en direct marketing, voor zover wettelijk toegestaan;
 • om u algemene informatie met betrekking tot de gezondheid en ziekten te bezorgen die u kan interesseren;
 • om te reageren op een uitdrukkelijk verzoek dat van u uitgaat.

Openbaarmaking van gegevens
Takeda deelt uw persoonsgegevens niet met derden, behoudens als ze hiertoe uw uitdrukkelijke toestemming heeft. Desondanks, staat u ons toe om uw persoonsgegevens met derden te delen in de omstandigheden die hieronder worden omschreven:

 • met onze partners in het kader van co-promotie en co-marketing en aanverwante samenwerkingen;
 • met vennootschappen die met Takeda verbonden zijn en andere vennootschappen van de Takeda groep;
 • met derden voor zover vereist op basis van wetten of regelgeving;
 • met onze onderaannemers op het vlak van technische dienstverlening (informaticabedrijven, service providers, application hosters, beheerders van klanten- en financiële diensten,…);
 • derden, indien vereist in het kader van het beheer van onze vennootschap (in het geval van een due diligence in het kader van de verkoop of overdracht van aandelen, om juridische aspecten te onderzoeken, om ons in rechte te verdedigen en in gelijkaardige omstandigheden).

Andere gegevens
Wij informeren u hierbij ook dat wij gegevens verzamelen die niet beschouwd kunnen worden als persoonsgegevens, zoals beheerst door de Belgische Wet van 8 december 1992 en haar uitvoeringsbesluiten, zoals informatie met betrekking tot de technologie die u gebruikt en statistische gegevens die verband houden met onze website.
In dit verband maken wij gebruik van diverse technologieën voor het verzamelen van informatie (gebruik van verschillende soorten cookies, pixeltags, webbeacons, GIF's of andere vergelijkbare technologie, enz.). Wij verzamelen deze informatie in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Uw rol in het beschermen van de persoonlijke levenssfeer
Takeda registreert uw gegevens zoals u ze heeft overgedragen en zoals ze uw gegevens heeft kunnen verzamelen. U heeft het recht om uw gegevens bij te werken, te verbeteren of te verwijderen door via mail contact op te nemen met Takeda via het volgende adres takeda.belgium.otc@takeda.com
Wij verbinden ons ertoe uw gegevens zo snel mogelijk aan te passen in overeenstemming met uw verzoek.
U kunt op elk moment de informatie die op u betrekking heeft beperken door ons een bericht te sturen of door de voorziene opt-out procedures te volgen.
Hiervoor kunt u de adressen gebruiken die hier specifiek voor zijn voorzien op de website in kwestie, in de berichten die u zijn toegestuurd of, bij gebrek daaraan, het algemene adres en telefoonnummer dat in deze Policy vermeld wordt.

Bescherming van gegevens
Takeda heeft alle beschikbare veiligheidsmaatregelen genomen op contractueel, technisch en administratief vlak, om uw persoonsgegevens te beschermen.

Minderjarigen
Deze website bevat informatie die niet bestemd is voor personen jonger dan 18 jaar. Wij verzoeken u dan ook om alle mogelijke maatregelen te treffen om de toegang tot deze website te verhinderen voor minderjarigen waarvoor u verantwoordelijk bent.

Uitgangspunt bij de verwerking
Wij verwerken uw gegevens op een wettelijke manier en voor specifieke doeleinden en zonder gegevens te verzamelen of te bewaren op een wijze die disproportioneel is in het licht van deze doeleinden. Wij bewaren ze niet langer dan redelijkerwijze nuttig is in het licht van deze doeleinden.

Overdracht van gegevens
Een aantal vennootschappen van onze groep bevinden zich buiten de Europese Unie. Wij kunnen hen uw gegevens overmaken of zij kunnen toegang hebben tot uw gegevens. Wij hebben in elk geval de mogelijke maatregelen getroffen om deze overdracht veilig te laten verlopen.
Door deze website te bezoeken en uw gegevens erop in te geven, geeft u niettemin uw toestemming voor de overdracht van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie, met inbegrip van landen die geen passend beschermingsniveau waarborgen op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Specifieke gegevens
Wij verzoeken u om geen gegevens door te geven waaruit uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of lidmaatschap van een vakvereniging blijken, noch gegevens die uw seksuele leven of geschillen voorgelegd aan hoven en rechtbanken alsook aan administratieve gerechten, inzake verdenkingen, vervolgingen of veroordelingen met betrekking tot misdrijven of inzake administratieve sancties of veiligheidsmaatregelen betreffen. Wij verzoeken u eveneens om uw communicatie met betrekking tot persoonsgegevens die de gezondheid betreffen te beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor het doel dat u nastreeft en het doel van Takeda dienaangaande.

Verantwoordelijke voor de verwerking: Takeda Belgium CVA
Contactgegevens: takeda.belgium.otc@takeda.com
Laatst bijgewerkt in juni 2015

 

 

 

MoustimugDe anti-mug reflex
Gebruik afweermiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.