Artikel 1:

De vennootschap Takeda Belgium, met maatschappelijke zetel aan Leonardo Da Vincilaan 7, 1930 Zaventem, organiseert van 1 april tot 31 augustus 2019 de Moustimug-wedstrijd, waarbij een Dagje uit Bongo te winnen zijn. Takeda organiseert deze wedstrijd in samenwerking met SPIKE Communications bvba ((Rue du Horzelstraat 100, 1180 Brussel, geregistreed onder het nummer BE0464.221.709).

Artikel 2:

Deelname aan de Wedstrijd is niet gekoppeld aan de aankoop van een product. Elke meerderjarige die in België of in Luxemburg woont of een adres in België of in Luxemburg heeft kan deelnemen, behalve werknemers van Takeda of SPIKE Communications en hun gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen. Elke speler kan slechts een keer deelnemen. Eenzelfde deelnemer kan slechts een enkele prijs winnen. Indien een deelnemer meerdere antwoorden instuurt, zelfs via verschillende e-mailadressen, zal er slechts rekening worden gehouden met het eerste antwoord dat binnenkomt. In geval van fraude behoudt Takeda Belgium zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd evenals van alle andere wedstrijden die door Takeda Belgium worden georganiseerd.

Artikel 3:

De wedstrijd zal worden aangekondigd op de borden van de displays in de apotheken en op de website www.moustimug.be. Er kan aan de wedstrijd worden deelgenomen via de formulieren die verkrijgbaar zijn op de website.
Er zal enkel rekening worden gehouden met correct ingevulde deelnemingsformulieren die voor 31 augustus 2019 om 23u59 worden ingezonden.

Artikel 4:

Om deel te nemen aan de Moustimug-wedstrijd volstaat het om de website www.moustimug.be te openen, uw gegevens in te vullen, de vragen te beantwoorden en het deelnemingsformulier te versturen via de website. Onvolledige deelnames worden geweigerd.
Het antwoord op de schiftingsvraag bepaalt uiteindelijk wie van de winnaars het haalt. Meester Marc Vermeulen zal in het geval van een ex aequo de winnaar uitloten.

Artikel 5:

Er zijn 25 Dagje uit Bongo te winnen. De winnaars krijgen hun prijs per geadresseerde post persoonlijk toegestuurd in de maand volgend op de afsluiting van de wedstrijd. De aangeboden prijzen kunnen geen aanleiding geven tot betwisting door de winnaars en kunnen in geen geval worden omgeruild of vervangen, tenzij de organisatoren er anders over beslissen. In geval van onbeschikbaarheid van de prijs wordt deze vervangen door een prijs met dezelfde waarde. De waarde van de prijzen is de waarde die in het algemeen is vastgesteld bij de start van de wedstrijd. Deze wordt louter ter informatie verstrekt en kan in geen geval aanleiding geven tot klachten jegens de organisatoren.  De prijzen zijn op naam en kunnen niet aan derden worden toegekend. Indien in geval van overmacht zoals overlijden, verhuizing zonder voorafgaande kennisgeving, enz. de prijs niet kan worden afgeleverd aan de winnaar en indien zich binnen 2 maanden na het verstrijken van de wedstrijd geen familielid van de winnaar aandient, zal de prijs niet meer worden uitgereikt.

Artikel 6:

Een exemplaar van het wedstrijdreglement kan uitsluitend per brief worden aangevraagd bij Takeda Belgium. Elke aanvraag moet schriftelijk gebeuren, vergezeld van een aan zichzelf geadresseerde en voorgefrankeerde omslag. Het reglement kan eveneens worden geraadpleegd op de Internetsite www.moustimug.be. Vragen in verband met de wedstrijd zullen niet worden beantwoord, noch mondeling, noch schriftelijk.

Artikel 7:

Takeda Belgium behoudt zich het recht voor de wedstrijd in te korten, te verlengen, te wijzigen of te annuleren indien onvoorziene omstandigheden dat vereisen. Takeda Belgium is niet aansprakelijk in geval van een slechte werking van de technische infrastructuur die het goed verloop van de wedstrijd verstoort. Verder kunnen noch Takeda Belgium, noch SPIKE Communications aansprakelijk worden gesteld in geval van verzendingsproblemen of verlies van gewone of elektronische post. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen bij de deelnemer, de telefoonoperator of provider die tot een laattijdige deelname of een verlies van gegevens van de deelnemer zouden leiden. De organisatoren kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de prijs. Meer algemeen kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, van welke aard ook, volgend uit een deelname aan de wedstrijd of de bekendmaking van de prijs.

Artikel 8:

Gewoon door deel te nemen aan de wedstrijd stemt de deelnemer in met alle punten van het reglement evenals met alle beslissingen die door de organisatoren worden genomen. De organisatoren behouden zich het recht voor een deelnemer onmiddellijk uit te sluiten in het geval van vermoedelijke fraude. Typ-, druk- of lay-outfouten of dergelijke kunnen in geen geval aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding of tot welke verplichting ook in hoofde van de organisatoren. Elke onverwachte gebeurtenis zal door de organisatoren behandeld worden. Alle beslissingen zijn bindend.

Artikel 9:

Louter door de prijs te aanvaarden geven de winnaars Takeda Belgium de toestemming om hun naam en voornaam bekend te maken voor publicitaire of pr-doeleinden binnen het kader van de wedstrijd zonder dat dit de winnaars enig recht op een vergoeding verleent of enig ander voordeel dan de overhandiging van de prijs. De winnaars zien af van het inzetten van rechtsmiddelen tegen Takeda Belgium.
De winnaars zullen persoonlijk op de hoogte worden gebracht via gewone post of via e-mail. Aangezien deze adresgegevens door de deelnemer zelf werden verschaft, zal er geen rekening worden gehouden met bezwaren bij niet-ontvangst.

Artikel 10:

Onderhavig reglement wordt uitgelegd en beheerst volgens het Belgisch recht. In geval van praktische toepassings- of interpretatiemoeilijkheden met het onderhavige reglement beslissen de organisatoren alleen. In geval van geschillen die voortvloeien uit de wedstrijd zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.
Problemen met de toepassing of interpretatie van onderhavig reglement, het aanduiden van de winnaars of het verloop van de wedstrijd zullen worden opgelost door Gerechtsdeurwaarder Meester Marc Vermeulen of een van zijn medewerkers, die alleen bekwaam zijn om te oordelen.

Een kopij van huidig reglement is neergelegd in de studie van Meester Marc Vermeulen, Gerechtsdeurwaarder te 1180 Ukkel, Molièrelaan, 266 evenals in de studie van Meester Roland Funk, Gerechtsdeurwaarder te L-1143 Luxembourg, rue Astrid 21.

Artikel 11:

Louter door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer Takeda Belgium en zijn partners toestemming om zijn adres, e-mailadres, naam, voornaam en zijn gevalideerde profielgegevens te gebruiken; deze zullen worden opgenomen in het bestand van Takeda Belgium en zijn partners.

Artikel 12:

Conform de nieuwe Europese privacywetgeving (Algemene Verordening gevensbescherming (AVG) ; General Data Protection Regulation (GDPR)), die vanaf mei 2018 van toepassing is, hebben de deelnemers toegangsrecht tot de gegevens bij de organisatoren die hen aanbelangen en mogen zij deze ook laten corrigeren of laten schrappen. Deze gegevens worden opgenomen in een adressenbestand dat ter beschikking kan worden gesteld van derden en/of dat intern kan worden gebruikt of ook nog binnen het kader van commerciële acties ("direct marketing"). Beheerder van de gegevens: Takeda Belgium, met vennootschapszetel gevestigd aan de Leonardo da Vincilaan, 7 te 1930 Zaventem. De deelnemer heeft te allen tijde toegangsrecht tot deze gegevens en mag ze laten corrigeren of zich verzetten tegen het gebruik ervan (door een e-mail te verzenden naar het volgende adres: BE-BRU-OTC@takeda.com).

De volledige Privacyverklaring van Takeda Belgium is beschikbaar op de Moustimug homepage (onderaan).

 

MoustimugDe anti-mug reflex
Gebruik afweermiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.